Curricula - Knowledge - Navigation

Wskazania dotyczące działań prewencyjnych

Podręcznik modelu „Sześcianu”

PRAKTYCZNE NARZĘDZIE ZAPOBIEGANIA TERRORYZMOWI I PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

W rozdziale tym analizujemy, w jaki sposób model „Sześcianu” odpowiada na wyzwania współczesnej prewencji w perspektywie wielopłaszczyznowej, multidyscyplinarnej i międzyinstytucjonalnej, zgodnie z modelem rozwiązywania problemów leżących u podstaw przestępstw (ang. problem-oriented policing – POP). Nasze podejście wyróżnia się praktycznością i operacyjnością, będąc jednocześnie zakorzenionym w prawach i obowiązkach ukształtowanych przez europejskie ideały. W dużym skrócie można powiedzieć, że model „Sześcianu” jest praktyczną realizacją współczesnej   sytuacyjnej prewencji kryminalnej (ang. SCP – situational crime prevention), łączącej wszystkie istotne a złożone czynniki i uczącej się na popełnianych dotychczas błędach w obszarach prewencji, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej.