Curricula - Knowledge - Navigation

Pokyny pre prevenciu

Príručka k modelu Kocky

PRAKTICKÝ PREVENTÍVNY NÁSTROJ PRE BOJ PROTI TERORIZMU A ORGANIZOVANEJ KRIMINALITE

V tejto kapitole analyzujeme, ako „model Kocky“ odpovedá na výzvy súčasnej prevencie z viacrozmerného, multidisciplinárneho a multiagentúrneho hľadiska podľa modelu „policajnej práce orientovanej na problémy“. Prijímame výrazne praktický a operatívny prístup, aj hoci tento prístup zasahuje do rámca práv a povinností jasne štruktúrovaných podľa európskych zásad. Na zjednodušenie by sa dalo povedať, že „Model Kocky“ je praktická transpozícia modernej vízie SCP, ktorá vie kombinovať všetky platné komplexné faktory a ktorá sa učí na základe zlyhaní z minulosti, čo sa týka prevencie, terorizmu a organizovaného zločinu.