Curricula - Knowledge - Navigation

Насоки за превенция

Наръчник за Модела куб

ПРАКТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРАН ПРЕВАНТИВЕН ИНСТРУМЕНТ В БОРБА СРЕЩУ ТЕРОРИЗЪМ И ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ

В тази глава анализираме как „Моделът куб“ отговаря на предизвикателствата на съвременната превенция от многоизмерна, мултидисциплинарна и многоведомствена гледна точка, според модела на „политика ориентирана към проблемите“. Ние възприемаме подчертано практичен и оперативен подход, макар и в рамките на правата и задълженията, ясно базирани на европейските принципи. За да опростим, бихме могли да кажем, че „моделът куб“ е практическото транспониране на съвременна визия на SCP /Бел. пр. ситуационна превенция на престъпления/, който знае как да комбинира всички приложими сложни фактори и който се учи от опита на неуспеха, прилаган към превенцията, тероризма и организираната престъпност.